Pengumuman Open Recruitmen POM 2018

Pengumuman OPREC POM 2018

No Nama Jurusan Divisi
1 Khintan Aggraini EPI / 2017 Acara
2 Shindy Liana Dewi HI / 2016 Acara
3 Yola Agustri R PBI / 2016 Acara
4 Mozaq Ahmad S IP /2017 Acara
5 Agil Peggy I TE / 2016 Acara
6 Rois Alifa I IK / 2017 Acara
7 Made Dike J.I PAI / 2017 KSK
8 Fitri Retno S Manajemen / 2016 KSK
9 Lia Oktafiani KKI / 2016 KSK
10 Yuke Khartoyo N EPI / 2015 KSK
11 Endah Setiya N.P HI / 2016 Dekorasi
12 Yoeniar Haricha Hukum / 2016 Dekorasi
13 Rizqi Arif Kurnia EPI / 2015 Dekorasi
14 Indah Maulida S.A Hukum / 2016 Sponsorship
15 Kartika Rizki P EPI / 2016 Sponsorship
16 Agelia Ajeng R TI / 2016 Konsumsi
17 Dinda Khoirun Nisa HI / 2017 Konsumsi
18 Nurul Fitriyah TS / 2017 Konsumsi
19 Devisa Fitri EPI / 2017 Konsumsi
20 Aviana Vety J IP / 2017 Konsumsi
21 Imam Hidayat Agro / 2015 Humas
22 Ilmi Mu’min M EPI / 2017 Humas
23 Shavira Ramadhani PBI / 2016 Humas
24 Aziz Nugroho S TM / 2016 Keamanan
25 Nur Hikmah S Agro / 2015 Keamanan

Posted in Kemendikbud, POM.